söndag 10 november 2013

OFÖRMÅGA TILL MEDGLÄDJE...

Matt. 20: Kap. 1-16...

Människor har läst detta, betraktat det och menat sig finna olika ting i den.
Man har funnit ett budskap om gudomlig nåd...
Man har i den sett en  förkastelsedom över förtjänstkristendom...
Åter andra har trott sig finna ett socialt reformprogram däri,
som påyrkat lön efter behov och icke efter prestation.
Så kommer människor alltid att söka stöd i Jesu ord för sådant,
som blivit dem dyrbart.......

Jesus vill visa oss  vägen från mörker till ljus,
från bundenheten och fångenskapen i själviskhet och ondska
till ett liv i kärlek. HAN vet att vägen han visar är smal och svår...

Av alla segrar en människa vinner
är segern över det egna jaqet den mest påkostande...

Och nu ger Han dig en bild för bön, eftertanke och självrannsakan.
Endast så sker den verkliga befrielsen inifrån...

Hur reagerar man  i dag på människor, om man läser verserna ?

En lättförståelig avund griper dem.
Men de vet, att avunden är en ful egenskap.
Men avunden förblindar....

De orkar icke åstadkomma medglädjens prestation...
Och därmed avslöjas falskheten i deras rättfärdighetslidelse.
Deras hjärtan förråder sin egoism genom oförmåga till medglädje.
De ser godheten med onda ögon.

Har vi ej förmåga till självkritik och självkännedom
och är det överhuvud ett intresse för oss att avslöja
vår själviskhets dunkla vägar,
skall en upptäckt i ljuset av vad som är skrivet i Matt. 20
dock icke enbart bringa oss sorg.......

Salig är de som sörja, ty de skola bliva tröstade.
Saliga äro de renhjärtade, ty de skola se Gud...

Må vi gripas av sorg över många, som synes vara de första,
en gång visar sig tillhöra de sista.
Men vi må framför allt glädja oss däröver,
att de sista, de som i uppriktig ödmjukhet blivit medvetna om
det egna jagets svaghet och därför sätter allt sitt hopp till den
gudomliga första kärleken, en gång skall framstå som de första.

Endast det sanna och äkta som är luttrat genom eld skall bestå.

onsdag 6 november 2013

VERKSAMHET...

Verksamheten är ingen garanti för välsignelse.
Vi måste först få svar på frågan om vem som verkar
och vad det är för verk som skola utföras...

Djävulen och hans anhang är ytterst verksamma i världen.
Det finnes ett överflödande utnyttjande av olika verksamheter
på andras bekostnad när det gäller :  förtvivlan,sorg,tragik och nöd...

Inte ens inom den" kristna " verksamheten är det " rumsrent "..
Alltför ofta får mänsklig själviskhet och kortsynthet plats.
Uppslitande lärostrider och splittringsrörelser
har tyvärr ännu idag utrymme ibland kristna bekännare...

Men hav tröst, det finnes dock verksamhet
som alltigenom är både till glädje och välsignelse för alla...
Jesu ord:
Min Fader verkar ännu alltjämt, så verkar ock jag.

Jesus kom för att befria...
Hans maktord ljuder till syndernas förlåtelse och befrielse
I Kristus är Guds gärningar uppenbarade för hela mänskligheten...

Vad gör vi i denna sena midnattstid ...
Verkar vi med  eller mot Jesus ?
Vems verktyg är du... ?