måndag 27 maj 2013

TAGEN EDER TILL VARA...

Se, jag sänder eder åstad
såsom får mitt in ibland ulvar.
Varen fördenskull kloka såsom
ormar och menlösa såsom duvor.
Tagen eder till vara för människorna :
ty de skola draga eder inför domstolar, och i sina
synagogor skola de gissla eder,
och I skolen föras fram också inför landshövdingar
och konungar, för min skull, till ett vittnesbörd
för dem och för hedningarna.
Men  när man drager eder inför rätta,
gören eder då icke bekymmer för huru eller vad I skolen tala;
ty vad I skolen tala skall bliva eder givet i den stunden.
Det är icke I som skolen tala, utan det är eder
Faders  Ande som skall tala I eder.
Och den ene brodern skall då överlämna den andre
till att dödas, ja och fadern sitt barn och barn skola sätta sig upp
mot sina föräldrar och skola döda dem.
Och I skolen bliva hatade av alla, för mitt namns skull.
 Men den som är ståndaktig intill änden, han skall bliva frälst.
När de nu förfölja eder i en stad, så flyn till en annan,
och om de också där förfölja eder, så flyn till ännu en annan.
Ty sannerligen säger jag eder :
I skolen icke hava hunnit igenom alla Israels städer,
förren Människosonen kommer.
Lärjungen är icke förmer än sin mästare,
ej heller är tjänaren förmer än sin herre.
Det må vara lärjungen nog, om det går honom såsom hans mästare,
och tjänaren, om det går honom såsom hans herre.
Om de hava kallat husbonden för Beelsebul,
huru mycket mer skola de icke så kalla hans husfolk !
Frukten alltså icke för dem,
ty intet är förborgat, som icke skall bliva uppenbart,
och intet är fördolt, som icke skall bliva känt
Vad jag säger eder i mörkret,
det skolen i säga i ljuset,
och vad i hören viskas i edert öra,
det skolen i predika på taken.
Och frukten icke för dem som väl kunna dräpa kroppen,
men icke hava makt att dräpa själen,
utan frukten fastmer honom som har makt att förgöra
både själ och kropp i Gehenna.
Säljas icke två sparvar fören skärv ?
Och icke en av dem faller till jorden utan eder Faders vilja.
Men på eder äro till och med huvudhåren allasammans räknade.
Frukten alltså icke,
I ären mer värda än många sparvar.
Därför, var och en som bekänner mig inför människorna,
honom skall ock jag kännas vid inför min Fader, som är i himmelen.
Men den som förnekar mig inför människorna,
honom skall jag förneka inför min Fader som är i himmelen.
I skolen icke mena att jag har kommit för att sända frid på jorden.
Jag har icke kommit för att sända frid, utan svärd.
Ja, jag har kommit för att uppväcka söndring,
så att sonen sätter sig upp mot sin fadern,
och dottern mot sin moder och sonhustrun mot sin svärmoder,
och envar får sitt eget husfolk till fiender.
Den som älskar fadern eller modern mer än mig,
han är mig icke värdig,
och den som älskar son eller dotter mer än mig,
han är mig icke värdig,
och den som icke tager sitt kors på sig och efterföljer mig,
han är mig icke värdig.
Den som finner sitt liv, han skall mista det,
och den som mister sitt liv, för min skull, han skall finna det.
Den som tager emot eder, han tager emot mig,
och den som tager emot mig, han tager emot honom som har sänt mig.
Den som tager emot en profet, därför att det är en profet,
han skall få en profets lön,
och den som tager emot en rättfärdig man,
därför att det är en rättfärdig man
han skall få en rättfärdig mans lön.
Och den som giver en av dessa små allenast
en bägare friskt vatten att dricka,
därför att det är en lärjunge,
sannerligen säger jag eder:
Han skall ingalunda gå miste om sin lön.

torsdag 23 maj 2013

JESUS ELLER MÄNNISKOLÄRA...?

Många har tappat kraften och slagit sig ned i bekvämlighetens soffa...
Att följa Jesus innebär att ständigt leva i det överflödande liv Han gav oss alla. Jesus kom icke med en ny lära, som en kär vän sa till mig, utan Jesus kom med liv, ett överflödande liv i Ande och kraft. Ett liv i frihet.
Kristenheten i Sverige av idag ser bedrövlig ut...
Allt går för långsamt, så därför går man före Gud och vill forma om andra..."Så de passar in" Och den enkelheten som Jesus har visat och talat om har helt försvunnit.
Nu skall man ha dramatiska snabba förvandlingar och en elegans...
Detta resulterar i att vi ser människor med stor ytlighet,svaga profeter, underhållande väckelsemöten, människodyrkan etc...En klubb för inbördes beundran...
De är både blinda och döva eller lider av människofruktan för att kunna säga ifrån, och nöjer sig och accepterar varandras uppfattningar och på så sätt kopierar de varandras liv, för de icke skall känna sig utanför...
Det krävs mycket mod och beslutsamhet för att bryta sig loss från allt...
OCH ALL DENNA KRAFT, OCH NYTT MOD FÅR VI FRÅN JESUS NÄR VI BER TILL HONOM.
Han är den lykta på vår stig i både förföljelser, svårigheter och människolagar...
Du är unik... oavsett i vilken situation du än befinner dig i...
Låt icke andra människor lägga ok på dig...
Utan skåda uppåt på Jesus, som är konungarnas KONUNG
Han är nära ditt hjärta, och låt Honom komma in i ditt liv.
Han är den som formar dig, bliv icke människors trälar som lägger ok på dig längre. Låt det ta den tid som Gud vill, ty Han älskar dig och vill förvandla dig på sitt sätt...Sök HONOM  ! medan HAN låter sig finnas...

tisdag 21 maj 2013

SVERIGE...

Över Sveriges land ligger ett stort falskt sken av Gudsfruktan...
men ingen vill veta av dess kraft...
Landet ligger djupt sjunket i en illaluktande dy.
Flaggan vajar på halv stång.
Man har dragit undan grundvalarna som styrde detta vackra land, och ersätter det med nya lagar allteftersom det kliar politikerna i öronen.
Ideligen ser och hör man hur regeringen vänder kappan efter vinden.
Med stor sorg i hjärtat ser jag hur dessa "klyftiga män" öppnar upp dörrar så helvetet och anarkin kan bryta ut och sedan tiga och vara passiva, eller skylla på varandra. Ingen våga säga förlåt eller ta sitt ansvar. Ja, domen vilar över Sverige...
Bland människor vilar icke några dygder längre...
Istället för fattigdom i Anden, ser vi ett högmod.
För sorg ser vi nöjeslystnad.
För barmhärtighet finner vi grymhetens ansikte.
För saktmod ser och finner vi övermod.
Istället för de renhjärtade ser vi människor med ett fördärvat omdöme.
De fridsamma har istället blivit bittra och grälsjuka och slår tillbaka med  all kraft än att glädja sig.
Vi närmar oss den 6 Juni...Sveriges nationaldag...
Men vad är det vi vill fira eller vara stolta över egentligen...?
Arbetslösheten ?
Psykisk ohälsa ?
Fattigdom och orättvisor ?
Ungdomar som tar livet av sig ?
Massinvandring ?
Anarki...?
Är det icke dags att vakna upp !
Låt oss vakna upp och se den fasta grunden som Jesus en gång för alla har gett oss. Den grundval som håller tills vi nått vårt rätta hemland.

Oavsett hur än domen blir i Sverige,
så finns det räddning. Det finns i namnet JESUS.
Ropa till HONOM, och HAN skall svara dig och giva dig råd evad du möter. Låt oss bygga upp varandra i nåd, barmhärtighet och glädje, än att lägga bördor och förtala varandra...
Ja, det vara lite av mina tankar denna dag.
Önskar dig Herrens välsignelser och kraft över ditt liv. 

tisdag 14 maj 2013

TANKAR ÖVER LIVET:::

Vad vi än få gå igenom, så dömer icke jag någon människa ty livet har gjort mig ödmjuk i vilken situation man än hamnar i.
Vi har alla olika åsikter på saker och ting,
Men Jesus lärde mig att vara fri och ändå acceptera andra...
Min dröm som var fylld med nåd, och barmhärtighet gav mig så mycket som jag vill dela med mig av....
Ta en fjärils förvandling...
Du ligger insvept under livets gång i en kokong...
Du börjar kanske inse att du ha ett liv, och börja trassla dig ut och bli till en larv...Du har kanske varit någon som har ett hårt skal omkring dig, och icke vågat visa vem du är...
Samtidigt har Herren skalat av dig bit för bit, så du blivit till en larv...
Kan du se bilden framför dig ?
Vad jag vill säga är att du skall bliva såsom en fjäril...Fri från all människofruktan och kunna visa vem just du är...
Kunna stå upp utan föreställningar och masker...
Och säga : Så säger Herren, och icke blygas...
Att säga sanningen som är A och O. Låt oss som är kristna och älska Jesus gå ut och predika det som Jesus sade till oss...
DET GAMLA EVANGELIET ÄR LIKA NYTT IDAG !

NATTENS DRÖM...

Hade en märklig dröm under nattens timmar.
Jag skulle gå ner i källaren och hämta någonting.
Det var mörkt och otäckt...
Och eftersom jag lider av spindelskräck så skyndade jag mig så fort som möjligt. Min hand stack in mellan hyllorna, och jag fick tag i något som såg ut som en gammal svart kokong, som jag genast slängde ifrån mig, och sprang därifrån. Kokongen fick liv och följde med mig upp...
Där uppe förvandlade den sig till den vackraste fjäril som jag någonsin sett. Den var guldskimrande och på ena vingen trädde Jesu ansikte fram.
Och Han började tala till mig och jag svarade. Har nu fått svar på en del frågor som jag har undrat över och är så tacksam för vad Jesus gör.
Tänk vilken omsorg och kärlek Han har för oss alla.
Han möter oss på olika sätt, och ser rakt in i våra hjärtan...
Tack käre Jesus för du alltid hör våra böner. AMEN.

onsdag 8 maj 2013

EN HÄLSNING..

Detta foto tog jag i kväll...
Tänker på att vi lever i den sena midnattstid.
Mina tankar går hur vi lyssnar till våra medmänniskor...
När alla skall prata i munnen på varandra, där uppstår missförstånd.
Hur viktigt är det dock icke att stanna upp...
Lära sig att lyssna, än att ständigt prata och "få sista ordet"...
Vi får ständigt rannsaka våra liv...

Skulle ditt liv vara bättre än mitt ?
Vi som är frälsta lever på nåden Jesus gav oss.
Vi kan aldrig peka finger eller slå oss på bröstet att vi skulle vara bättre än någon annan. Dina upplevelser med Jesus är dina egna, liksom mina upplevelser med Jesus är mina egna, därför att HAN är en personlig Frälsare

Vem kan skilja oss från Kristi kärlek...?
Din väg att gå kanske inte är min väg...
Men vad vi än har för uppgift i Guds rike...
skall vi då icke uppmuntra varandra istället ?
Man blir många gånger ledsen och trött...
Men tack och lov har Herren dock det sista ordet.
Följer man ordet och Jesus...Ja, då har man allt...AMEN !